Welzijn boven Welvaart

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022 – 2026

Leefbaar Almelo Kandidatenlijst Gemeenteraadverkiezingen 2022

1. Bert Hümmels
2. Rosalie Willems
3. Dubravka Vajagic
4. Layla Sittrop
5. Hovik Mosesian
6. Marieke Jansen
7. Jan van Vliet

 

Speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2022-2026

Veel om samen naar te streven:

– Duobanen voor jong en oud! Als “leermeester en gezel”. Geef jong en oud perspectief op arbeidsmarkt.
– Voorrang voor ongemotoriseerd verkeer. Veiliger en onthaasten helpt mensen.
– Snelheid naar 30 km/u. binnen de bebouwde kom. Milieu en mensvriendelijk.
– Autoluwe (binnen)stad. Schoner en veiliger, en ruimte voor spelen en recreëren in de stad.
– Goede spreiding van sport- en speelvoorzieningen in stad en dorp. Bewegen is goed voor iedereen.
– Meer brijverdienruimte tot modaal. Om iedereen die het nodig heeft meer mogelijkheden te geven.
– Experimenteer met basisinkomen. Mogelijke bestrijding van bureaucratie rondom alle uitkeringen.
– Stimuleer alle duurzame ontwikkelingen. Voor een betere wereld te beginnen bij onszelf.
– Niet (negativiteit) straffen maar (positiviteit) belonen. Waardering doet mensen meer goed dan straf.
– Niet korten op minima-uitkeringen. Om problemen te voorkomen niemand onder het minimum uitkomen.
– Meer goedkope woningen. Voor een grotere vrije bestedingsruimte, goed voor de lokale economie.
– Meer groen en water. In de strijd tegen de klimaatveranderingen, en een fijner klimaat in de stad.
– Kappen met kappen. Bomen zijn de bron van natuur en voor de mens, voor schone lucht en betere sfeer.
– Meer mogelijkheden voor wie hulp en zorg nodig heeft. Bestrijd beperkende regels en voorwaarden.
– Minder asfalt, stenen en beton. Meer ruimte voor de natuur. En meer natuurlijke materialen in de bouw.
– Nieuwe arbeidsintensieve en duurzame bedrijvigheid. Werk is belangrijk voor veel mensen.

 

 

 

Almelo Schone Stad!
Almelo Waterstad!
Almelo Fietsstad!
Almelo Autovrije Stad!
Almelo Duurzame Stad!
Almelo Multiculti Stad!
Almelo Inclusieve Stad!
Almelo Zorgstad
Almelo Kunst&Cultuur Stad
Almelo Sociale Stad!
Almelo Solidaire Stad!
Almelo Tolerante Stad!
Almelo Vreedzame Stad!
Almelo Gelukkige Stad!
Almelo Tevreden Stad!
Almelo Sterke Stad!
Almelo Mooie Stad!

Kortom:
Almelo Leefbare Stad!

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 - 2022

Waarden & normen | Sociaal domein | Jeugd & jongeren | Duurzaamheid | Fiets & veiligheid |  Sport | Cultuur & vrijetijdsbesteding | Woon- & leefomgeving | Groen & water | Economie & werkgelegenheid

Jeugd en jongeren - Leefbaaar Almelo

Jeugd & jongeren:

Wie de jeugd heeft heeft de toekomst.
Gezien de gemiddelde leeftijd van de raad is het van groot belang extra aandacht voor jeugd en jongeren te hebben, op alle beleidsterreinen. De Jongerenraad moet dan ook een belangrijke stem in het besluitvormingsproces hebben.

Actiepunten:
Geef alle jongeren de kans zich te ontwikkelen!
De Jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies!
Maak een combinatie met jongeren in een duobaan met ouderen!

Duurzaamheid - Leefbaar Almelo

Duurzaamheid:

Samen met woningcorporaties, ontwikkelaars en particulieren elk bouwproject voorzien van een optimum aan duurzaamheidsvoorzieningen als bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen en natuurlijke bouwmaterialen, te beginnen bij huurwoningen en overheidsgebouwen, als voorbeeld voor anderen.
De overheid helpt met goede informatie over de mogelijkheden voor en de positieve effecten van verduurzaming van de woon- en werkplek!
Streven naar hergebruik van zo veel mogelijk materialen en middelen.

Actiepunten:
Hulp bij aanvragen en plaatsen van zonnepanelen!
Invoeren van statiegeld op herbruikbare materialen en middelen.
Energiebesparing promoten!

Fiets en Veiligheid - Leefbaar Almelo

Fiets & veiligheid:

Geef langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) overal voorrang, te beginnen bij de binnenstad.
Neem maatregelen voor eenieders veiligheid, met prioriteit voor fietsers en veiligheid.
Zorg voor meer fietsverbindingen in de stad en tussen de steden. De Fietssnelweg is daar een mooi voorbeeld voor.
Zorg voor meer overdekte fietsstallingen.

Actiepunten:
30 km zone binnen de bebouwde kom!
Maak een fietssuggestiestrook in het midden van de Grotestraat!
Overdekte fietsenstallingen!

Sport, kultuur en Vrijetijdbesteding -Leefbaar Almelo

Sport, cultuur & vrijetijdsbesteding:

Sportvoorzieningen dicht bij de bewoners. Streven naar omnisportverenigingen ter versterkingvan de sportinfrastructuur en de deelname aan diverse sporten.
Cultuur bereikbaar voor iedereen. Samenwerking tussen de Almelose cultuurvoorzieningen voor jong, oud, iedereen. Samen zorgen voor een zo gevarieerd mogelijk aanbod in de stad!

Actiepunten:
De Riet als voorbeeld voor de stad! DRC en Uitsmijters als omnisportvereniging!
Het Sportbedrijf als regisseur en motor op het gebied van sport, ook in combinatie met sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
Ondersteun particuliere initiatieven! Bijvoorbeeld Paco Plumtrek en Topvolleybaltoernooi!

Waarden en Normaen - Leefbaar Almelo

Waarden & normen:

Probeer zonder dwingend voor te schrijven mensen meer bewust te maken van wat ze bezighoudt en wat van belang is in de omgang met anderen; respect, geduld, begrip, aandacht, acceptatie, vrijheid, kennis, leerbereidheid…
Dus niet meer regels en voorschriften en beperkingen maar juist meer gesprek en vrijheid en ontwikkelingsmogelijkheden.

Anderen hoeven niet anders behandeld te worden, en mogen zeker niet minder goed behandeld worden. Discriminatie is de doodsteek voor de democratie.

Actiepunten:
Aandacht voor waarden- en normenbesef!
Faciliteer en ondersteun het Mensontwikkelhuis!
Ieders waarden en normen zijn waardevolle waarden en normen!

Sociaal Domein - Leefbaar Almelo

Sociaal domein:

Opkomen voor de mensen die dat t hardst nodig hebben.
Regelgeving moet helpen niet beperken!
Streven naar de invoering van een basisinkomen.
Verder verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen in het sociaal domein om te komen tot een hoger rendement voor de doelgroep.

Actiepunten:
Niet korten op minima-uitkeringen!
Meer bijverdienruimte tot modaal!
Experimenten met basisinkomen!

Woon- en leefomgevine, groen en water - Leefbaar Almelo

Woon- & leefomgeving, groen & water:

Het verkeer weren uit de woonwijken. Groen en water en speelvoorzieningen in elke wijk.
Fonteinen als kenmerken overal in de stad, te gebruiken als speelvoorziening, als ontmoetingsplaats, als richtingwijzer.

Actiepunten:
Ontwerp “fontein” Randy van Lingen gebruiken bij realisatie van waterkunstwerken in de stad!
Sport- en spelvoorzieningen aanleggen op grasvelden in buurten en wijken maar ook in het centrum!
Binnenstad autovrij!

Economie en werkgelegenheid - Leefbaar Almelo

Economie & werkgelegenheid:

Geld maakt niet gelukkiger, maar zonder geld is het moeilijker gelukkig te blijven. Het hebben van betaald werk lijkt een voorwaarde voor een redelijk bestaan. Al denken we dat werken niet zaligmakend is maar mogelijkerwijs mensen wel kan helpen. Als overheid proberen te zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers.

Maar meer nog positieve aandacht voor alle werkers. Voorwaarden stellen met betrekking tot de werkgelegenheid.
Zoeken naar arbeidsintensieve en creatieve nieuwe bedrijven en organisaties. Voorkeur voor milieuvriendelijke innovatieve ontwikkelingen.

Actiepunten:
Lege plekken in de stad invullen met aantrekkelijke activiteiten!
Werken belonen maar niet werken niet straffen!
Stimuleer duurzame ontwikkelingen!