MENSEN VOOR ELKAAR

Haal zoveel mogelijk opleidingen naar Almelo! Verdere verbreding van MBO onderwijs en haal een specifieke HBO opleiding naar Almelo, bijvoorbeeld de HBO opleiding Horeca.

Leefbaar Almelo wil zorgen voor een goede huisvesting en groot onderhoud van onderwijs en buurt- en wijkaccommodaties! Basisscholen zo dicht mogelijk bij de mensen, eventueel gecombineerd met buurt- en wijkhuis zoals de BBS.

Verbetering kinderopvang. Dit is nu te duur, te kleinschalig en ver uit elkaar. Streven naar een goede spreiding van kinderopvang door de hele stad, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar! Deelname kinderopvang optimaliseren door de juiste regelingen en tegemoetkomingen.

Tegengaan van zwarte scholen door maatregelen met betrekking tot bouwen en huisvesten, streven naar een goede mix van culturen in alle facetten van de samenleving.
Organiseren van een betere opleiding en begeleiding van alle jongeren om er voor te zorgen dat zij niet de probleemouderen van de toekomst worden. Meer mogelijkheden bieden voor ontwikkeling in schooltijd, werktijd en vrije tijd.
Goede begeleiding van de projecten gericht op kinderen en jongeren, zoals bestrijden van overgewicht en stimuleren van gezond eten.

Ontmoedig het naar school brengen per auto onder andere door veilige loop- en fietsroutes.

Formuleren van een goed dierenwelzijnbeleidsplan naast een goed algemeen welzijnsbeleidsplan want “dieren zijn net als mensen”…. Terugdringen van de te verstrekken jachtvergunningen, met name door het uitbannen van de “plezierjacht”.

Meer en beter aanpasbaar bouwen om de verstrekking van individuele woonvoorzieningen tot een noodzakelijk minimum te kunnen beperken. Verder beperken van de uitgaven voor individuele voorzieningen als elektrische fiets en scootmobiel.

Verbetering ouderenzorg door stimulering van realisatie aanleunwoningen bij zorgcentra zodat ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven wonen in hun bestaande of gewenste woonomgeving.

Almelo als kartrekker en voorloper als Millenniumgemeente!