Voorbereiding begroting 2013 en 2014

http://youtu.be/8XEA1WfpTO8

Begroting 2014 7 november 2013
Een Voorjaarsnota zonder details, een Begroting met details, het lijkt de omgekeerde wereld. Is het bedoeld om te verwarren? Details om te informeren, of om dood te slaan? Misschien eigenlijk al genoeg aan hoofdstuk 2 als begroting…en de rest als bijlage?
En dan nog durven denken aan volgend jaar geen Voorjaarsnota? Beleidsarm? Nieuwe raad?
Goede raad is duur!
Misschien is dat te zien in en aan Almelo, en hoe we daar met prioriteiten om denken te kunnen gaan, bij meerderheid. Democratisch? Een kerntakendiscussie achteraf?
Uitstellen van wat we vinden dat we moeten, is dat geen lafheid?
Of zijn we er gewoon allemaal nog niet uit, of bang voor de kiezers, de verkiezingen?
In alle onze voorbereidingen hebben we als Leefbaar Almelo vaak veel zaken aangegeven.
Soms gebeurt er iets mee, omdat het zo uitkomt, of omdat het goed genoeg was, voor een meerderheid. Vaak gebeurt er niets mee, omdat het niet zo uitkomt, of omdat het niet goed genoeg was, voor een meerderheid.
Door deze herhalingen hoop ik woorden kracht bij te kunnen zetten, anders dan veel herhalingen in de Begroting, en bijna alle stukken waar de raad mee aan de slag moet, herhalingen daar door veelal onhandig knip- en plakwerk, of door onbegrijpelijke ondoorzichtige regels en verplichtingen binnen systeem en structuur.
Laten we hopen dat we echt Het Verschil maken en de komende raadsperiode de raad aan zet krijgen door te beginnen met een Raadsprogramma, tot stand gekomen aan de hand van de verkiezingsprogramma’s en wisselende meerderheden!

Naar de hoofdlijnen:
- gebruik overheidsgeld voor overheidstaken, en in samenwerking (eu)regionaal
- begin met sloop, bewaar wat goed is, maar maak ruimte voor nieuw en beter
- begraven of cremeren, een zorg voor velen, maatwerk buiten de overheid
- transities niet alleen doen maar met alle betrokkenen, op tijd, met prioriteit voor de jeugd
- reserves optimaal benutten voor investeringen in de Binnenstad, dit ook gezien de perikelen met de Provincie en zo.
- Prioriteit 1 moet de Sociale Agenda zijn en blijven. Maar misschen moeten we in plaats van sociale stijging nastreven wel meer relativeren en op zijn minst beseffen dat er aan de top mogelijk sociale daling plaats kan vinden…soms lijkt het alsof we op de verkeerde manier en dan ook nog de verkeerde mensen in beweging zien te krijgen waarbij velen buiten schot lijken te blijven, die juist op heel andere wijze een meer positief steentje aan de maatschappij bij zouden kunnen dragen. Een deel van de theorie van “Less is more”…..en dat kan en moet leiden tot een beter verdelingssysteem van alle beschikbare middelen en inzet van talenten.
Donderdag 31102013
Nav Almelo Sociaal Landelijk Congres
Vragen over internetvergoeding vanuit Almelo Doet mee, en over de kwestie rioolheffing..eventueel vragen om herziening van deze kwesties

leefbaar almelo
eerste korte samenvatting, wordt ook door mij nog verder uitgewerkt
door iedereen te gebruiken als steun en basis voor eigen bijdrage
verkiezingsavond 15052013
inleiding bert over basis leefbaar almelo
reacties mbt
speerpunten – binnenstad – geldstromen - aantrekkelijk voor intern en extern - markt a la waterlooplein, albert cuyp
overdekte markt – bezorgservice - regonale samenwerking – tegengeluid - wijkvoorzieningen
rijksontwikkelingen als decentralisaties – jeugdzorg - wmo awbz – participatiewet - afstemmen van maatregelen van de overheid
knelpunten oplossen - concrete zaken aandragen
vb nieuwstraat oplossen knelpunten met drukte van verkeer - verplaatsen van zaken of verkeersstromen
vb sluitersveld/eskerplein bijna vergelijkbaar ook zoeken naar alternatieven
openbaar vervoer - beperken autogebruik
saaie binnenstad, er is niks te doen, niet sfeervol - alternatieven ontwikkelen voor fleur en kleur
voorbeelden zoeken - gebeurt er nu wel of niet wat in de stad - bereiken we wel de juiste mensen
faciliteren en promoten, uitdagen en prikkelen - pps constructies
toegangswegen verbeteren
aantrekkelijker maken
duidelijker routes en richtingen
11042013 transitie jeugdzorg - toelichting visiedocument -
feiten en cijfers - budget almelo 20miljoen bezuiniging 15%
regionale insteek - raadsbrieven - regionaal actieplan - zes werkgroepen -
ambtelijk coordinatie orgaan? - visieplan en uitvoeringsprogramma - verplichte samenwerking op enkele onderdelen - diverse pilots - transitie en transformatie - cijfers gebaseerd op peildatum oktober 2011 -
rol van de raad en bredere betrokkenheid bij verdere invulling van de visie en uitvoering - 6wekelijkse terugkoppeling naar de raad - VNG spoorboekje - klientenparticipatie - indicatie door wie - uitvoeringsprogramma invullig lokaal -
bijdrage mw ekelenkamp inventarisatie en schets zorgen betrokken ouders en rol vrijgevestigden ggz
discussie over de rol en invloed van de ouders en de mogelijkheden voor verschillende zorgaanbieders en keuze van traject

Leefbaar Almelo
voorbereiding politiek beraad 09042013
debatnotitie vjnota/masterplan
LA geeft voorkeur aan investeringen in podiumkunsten, historische binnenstad, historisch water, natuur en milieu en duurzaamheid, mede omdat daar waarschijnlijk de meeste winst valt te behalen ter verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden voor stad en inwoners, oa voor wat betreft de aantrekkelijkheid van de stad, de werkgelegenheid en de leefbaarheid
toerisme en recreatie kunnen daarnaast en daarna een belangrijkere rol spelen voor het benutten van de kansen voor de stad
reacties LA nav adviezen:
fysiek:
- creeer schaarste - LA: begin met slopen van lelijk, leeg en onbruikbaar
- blijf goed geprioriteerd strategisch investeren - LA: zie bovenstaande prioritering
- differentieren woonmilieus - LA: goedkoop wonen en wonen met water, duurzaamheid moet voorop staan ( met alles trouwens)
- stapsgewijs en openbare ruimte - LA: zorg voor meer mooi groen en water, te beginnen in de binnenstad
economisch:
- uniek specificeren in regio - LA: toerisme en recreatie door groen, water, wellness meer plek te geven, tevens sport als extra bijv sportboulevard, maar ook trimbanen en survivalcircuits
- ondernemerschap centraal - ruimte starters - LA: zet bruikbaar bezit in als startlocatie voor ondernemers en kunstenaars, stimuleer kinderopvang en begeleiding in de binnenstad oa voor bezoekers
- verlaag lasten, verminder regels, verruim mogelijkheden - LA: misschien kan de discussie rond de detailhandelstructuurvisie een startschot geven voor deze kwestie, waardoor er meer mogelijk is zeker voor starters, met misschien wel meer concurrentie maar daar zijn ondernemers toch ook ondernemers voor...
sociaal:
- verbetering arbeidsmarkt en participatie - LA: probeer met positieve impulsen en belonen meer mensen actief te krijgen en te houden ipv met drang en dwang en straf
- meer maatwerk - LA: uit het hart gegrepen

LEEFBAAR ALMELO
Speerpunten verkiezingsprogramma 2014 – 2018
LA bijdrage voor het raadsprogramma!
(houvast bij de begrotingsbehandeling 2014)

ALMELO WERELDSTAD!
Naar menselijke maat.

Als we echt wat willen met onze stad en onze inwoners, zullen we moeten weten wie en wat we zijn, willen, denken, durven, dromen….
Het combineren van alle bijzonderheden kan ons samen sterker maken.
In een aantal titels proberen we hier aan te geven hoe we ons en Almelo zouden kunnen omschrijven. Deze opsomming is vanzelfsprekend nooit compleet. Zoals een verkiezingsprogramma eigenlijk ook een interactief altijd veranderend samenspel van gedachten en ideeën is.

Almelo Waterstad Almelo Welzijnsstad Almelo Duurzame stad Almelo Natuurstad Almelo Jeugdstad Almelo Uitgaansstad Almelo Ontwikkelstad Almelo Maakstad Almelo Onderwijsstad Almelo Zorgstad
Almelo Schone stad Almelo Arbeidersstad Almelo Marktstad Almelo Sportstad Almelo Cultuurstad Almelo Wellnessstad Almelo Recreatiestad Almelo Ondernemersstad Almelo Regiostad
Almelo Aantrekkelijke stad Almelo MultiCultistad Almelo Bestuursstad………….

Tussen al deze onderwerpen zitten allerlei verbanden. In dit verkiezingsprogramma gaan we elke titel beknopt invullen en uiteindelijk zal de samenhang duidelijk worden.

Almelo Regiostad: Samen staan we sterker (link naar Ontwikkelstad, Bestuursstad…)
Laat Almelo vooroplopen met de ontwikkeling van een sterkere regio en pleiten voor een andere regioraad met van elke gemeente een wethouder in het DB, dus 14 bestuurders die verantwoordelijk zijn voor een beleidsterrein en de uitvoering van beleidswerkzaamheden. Daarnaast streven naar een AB met vanuit elke raad een vertegenwoordiging van alle fracties bij hoofde van de fvz of een door de partij aangewezen vervanger. Zo kan de regioraad een sterk politiek orgaan worden waarbij sneller tot zaken kan worden gekomen. Wel moet er dan zeker 1 x per maand beleidskaders bepalend en besluitvormend vergaderd worden door het AB en mogelijkerwijs moet het DB zelfs wekelijks bijeenkomen. Zeker in de beginfase is een duidelijke structuur op een stevige basis van groot belang. Ook moeten natuurlijk wel alle plaatselijke politieke verschillen goed beseft worden, ook die tussen de verschillende fracties van de landelijke partijen. Het Regiobelang moet in deze Regioraad weer voorop staan, en plaatselijk zullen alle Regioraadsvergaderingen goed voorbereid moeten worden, zeker voor de politieke en democratische legitimatie! (voor een goed voorbeeld zie de gemeente Almelo)

Almelo Ontwikkelstad: Open staan voor veranderingen, vernieuwingen, verbeteringen!
Daar waar Almelo zegt zich te willen beraden op haar kerntaken, lijkt dit vaak meer financieel gemotiveerd, helaas. Leefbaar Almelo is van mening dat als we als stadsbestuur terug willen in onze hoeveelheid aan taken en verantwoordelijkheden, we werkelijk zullen moeten kijken wat we dan af zouden kunnen stoten naar derden, of wat gewoon definitief beëindigd zou kunnen worden, of waar de markt zelf al om vraagt.Een mooi maar misschien wel gevoelig onderwerp daarbij is de huidige discussie over de begraafplaatsen en wat dan wel of niet de verantwoordelijkheid voor de overheid is. Ons voorstel is alle taken mbt de begraafplaatsen buiten de gemeente te plaatsen in een nieuw te vormen organisatie van derden zoals bijvoorbeeld de crematoria en uitvaartorganisaties maar ook anderen als het bestuur van de RKbegraafplaats die nu door bezuinigingspogingen gedoemd is te verdwijnen, terwijl de overheid zich hier geen daadwerkelijke bezuiniging mee realiseert, onder andere door doolropende verplichtingen, integendeel zelfs, het zal meer gaan kosten door duurdere uitvoerders van gemeentezijde.

Almelo Jeugdstad: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! (link naar Welzijnsstad, Uitgaansstad, Zorgstad, Sportstad, Cultuurstad, Recreatiestad, MultiCultistad, Onderwijsstad…)
Met alle veranderingen voor de jeugd, zowel in de politiek als in de rest van de wereld, zal het belangrijker zijn en worden, extra aandacht te besteden aan onze jeugd. Vanzelfsprekend op alle beleidsterreinen. Een wethouder jeugdzaken zou een mooie manier kunnen zijn om dit verder inhoud te geven. Maar meer nog zal alles wat met de jeugd te maken heeft raadsbreed geagendeerd moeten worden om te zorgen dat de politiek vanaf het begin betrokken is bij beleidsontwikkeling en uitvoering, zodat de kaders voor trajecten en resultaten duidelijk en meetbaar zijn.
Voorbeelden van intensivering van beleid zijn: meer gezinscoaches, meer straatbuurtwerk, meer sportbuurtwerk, meer combinatiefunctionarissen, meer preventie, meer aanbod van sociaalculturele activiteiten, meer betrokkenheid bij de politiek!

Almelo Waterstad: (link naar Natuurstad, Recreatiestad, Aantrekkelijke stad)
Als we werkelijk waar willen maken wat we met ons water kunnen en willen zullen we meer waterwegen aan moeten leggen en meer verbindingen moeten maken. Het schoon maken en houden van dat water en de omgeving is dan vanzelfsprekend van groot belang. Dit zal effect hebben op de verblijfstijd in de stad, omdat de recreatiewaarde verhoogt is en daarmee de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Voor de werkgelegenheid zal dit ook allerlei positieve effecten hebben. Het bestedingspatroon zal daardoor ook positief beïnvloed worden.

 

Begroting 2013 Leefbaar Almelo.
 
(1e bijdrage in concept)
 
Mens durf te leven!
 
Om het beste uit mensen en stad te kunnen halen zul je er volgens LA ook het beste in moeten investeren! *
 De kost gaat immers voor de baat uit! ( Met dank aan Maarten Jaarsma).
 
Voor LA liggen de eerste prioriteiten bij natuur en milieu, toerisme en recreatie, wonen en werken!*
 Door de aandacht met prioriteit gecombineerd op deze beleidsterreinen te vestigen is er een groot voordeel te behalen, en zetten we Almelo nadrukkelijker op de kaart als de "Parel van Twente".*
 
In dit opzicht hopen we met plannen als "waterparken" *en dergelijke een deel van de wijk- en binnenstadsproblematiek voor wat betreft leegstand en invulling van kale plekken op een positieve manier aan te kunnen pakken met effect op leefklimaat in woon- en leefomgeving, en mede de verblijfstijd in de binnenstad met meerdere groene en blauwe impulsen te verbeteren, waardoor er ook een positief economisch effect valt te bereiken door een veranderend bestedingspatroon.*
 
Wat niet wil zeggen dat andere beleidsterreinen als bijvoorbeeld sociale zaken, cultuur,onderwijs en regionale samenwerking (te beginnen in de Regio Twente) van ondergeschikt belang zijn! Integendeel!*
 
Bijvoorbeeld op het gebied van SZ en Werkgelegenheid zullen we als overheid snel moeten durven ingrijpen in allerlei negatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En dan moeten we het lef hebben het verschil te maken, zonder dat de mensen daar de dupe van worden zoals nu bijvoorbeeld door het mensonterende "rondpompen van mensen" !*
 Niet voor niets hebben we gevraagd dit onderwerp zo spoedig mogelijk te agenderen voor de raad!
 
Investeren is in crisis van groot belang!*
 Investeren in mens en natuur zal dan ook het hoofdmotief moeten zijn!*
 
En daar waar creatieve oplossingen zijn zullen we die optimaal moeten benutten, zowel om te zorgen voor een grotere cultureelmaatschappelijke betrokkenheid, als wel om de regierol van de overheid te verstevigen, en de uitvoering meer bij mens en maatschappij te laten.*
 
Vandaar bijvoorbeeld ook onze suggestie mbt zelfredzaamheid van de culturele sector waar door meer samenhang en samenwerking mogelijk een kostenbesparing en een opbrengstenverhoging gerealiseerd kan worden.
 De bibliotheek en het Theaterhotel zijn daar goede voorbeelden van!*
 
We zijn van mening dat er duidelijk afstand moet worden genomen van plannen mbt aanleg en ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.*
 Op dit gebied vallen dus mogelijk nog financiele voordelen te behalen.
 Temeer daar de aanpak en verbetering van bestaande terreinen meer mogelijkheden biedt, ook financieel, gezien eventuele externe bijdragen.
 Extra aandacht voor bijvoorbeeld "Het Dollengoor" met veel verschillende bereikbaarheidsopties is van groot belang voor het realiseren van de meestgewenste ontwikkelingen.*
 
Hier dus al enkele voorbeelden van een gewijzigde overheidsopstelling die aantoont dat het "bezuinigingsmes" aan meer kanten snijdt, als je het op de juiste wijze weet te hanteren! En in plaats van allerlei doemscenarios blijkt er dan dus eigenlijk uiteindelijk zelfs veel meer mogelijk.*
 
Kortom, om tot de hoofdzaken te beperken, deze begroting moet met enkele ingrepen tot een zegen te maken zijn, waarbij samen een optimale effectiviteit van inzet en effect van middelen te realiseren moet zijn!*
 
Op het gevaar af te kort te zijn en daarmee mogelijk niet elk detail voldoende belicht te hebben.
 Maar ook rekenend op intelligente creativiteit bij raad, college, ambtenarij en maatschappij!
 
Zonder aanpassingen is het maar de vraag of we ons voldoende kunnen vinden in de voorliggende begrotingsvoorstellen.
 
Met deze wijzigingsvoorstellen heb je de zegen van Leefbaar Almelo!*
 
Als er een gedetailleerde toelichting nodig is, kan dat door de juiste vragen te stellen nav deze beknopte bijdrage.*
 
Groeten en succes!

 

 

 

BEGROTING 2012 VOORBEREIDING

- Samenvatting – de beperkte afzet van woningen en bedrijventerreinen was noodzakelijk de afgelopen jaren, maar hoe kan nu aangetoond worden dat de geplande verbetering en daaraan gekoppelde stijging van afzet ook daadwerkelijk realistisch is, met beperking van de risico’s in elk geval, ook voor alle andere plannen?
- Samenvatting - Hoe snel en creatief kan er omgegaan worden met mogelijke alternatieven, en is daarvoor in deze begroting ook ruimte, bijvoorbeeld wat betreft de ontwikkeling van “de gaten in de stad” en de grotere projecten als Waterrijk, oa gezien de meest recente plannen voor een “paardendorp”, en wordt dit ook afgestemd op de andere plannen mbt het Twents Hippisch Centrum, mede gezien de situatie van de Gravenruiters.
- Besluit – transitiekosten Soweco – in hoeverre zijn hier de alternatieve ontwikkelingen als optie meegenomen, zoals eerder door RvC en LA aangegeven mbt een bredere voortzetting van Soweco?
- Financiële keuzes – taakstelling ScoopWelzijn – in hoeverre is hier al wat van te melden mbt de effecten en de risico’s voor de bedrijfsvoering van ScoopWelzijn, en de neveneffecten op het beleid van de gemeente Almelo?
- Financiële keuzes – verwerken besluitvorming stadhuis – is de bedachte te realiseren parkeervoorziening betaalbaar en efficiënt, en welke alternatieven zijn er voor de geplande liftinstallatie?
- Financiële keuzes – xl businesspark – is het al duidelijk hoe en wanneer de eigendomsoverdracht plaats zal vinden, en welke risico’s en/of voordelen de gemeente Almelo hier mee kan krijgen?
- Financiële keuzes – aanpak zware criminaliteit – op welke wijze is deze opsomming van verschijningsvormen van criminele activiteiten tot stand gekomen?
- Financiële keuzes – aanpassing loonkosten aan cao-afspraken – in hoeverre is hier loonmatiging het streven en heeft de gemeente zelf hier enige invloed op?

Tot zover een eerste ronde door de begroting!

 

Vervolg BEGROTING 2012 hfs 3 PROGRAMMA’s

3.1 bestuurskracht en bestuurscultuur – algemene kritische opmerking LA – het lijken mooie woorden om te spreken van externe orientatie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid van de burgers, maar als vb de afvalinzameling lijkt daar haaks op te staan daar daar de overheid juist weer meer zelf ter hand lijkt te nemen, vlgns de wethouder door bij wet voorgeschreven verantwoordelijkheid, maar wat blijft er dan over van de vrijheid en eigen inbreng van de burgers en organisaties; alsof de overheid hier eerst probeert zelf de krenten uit de pap te halen.

3.2 aantrekkelijke stad – algemene kritische opmerking LA – daar waar we praten over de gemeente de regie en de burgers eigen verantwoordelijkheid en initiatief dan moeten we wel zorgen dat we creatieve geesten niet inlijven en beperken, doodknuffelen dus als het ware, maar juist optimaal weten te benutten om het culturele, economische, recreatieve en sportieve klimaat alsmede het woon- en leefmilieu te bevorderen, blijft daar voldoende ruimte zowel financieel als fysiek voor beschikbaar?
Wonen – wel een beetje elitair te denken dat mensen kunnen kiezen waar ze wonen, daar dit toch vooral door inkomen en bereikbaarheid bepaald zal worden, hier lijkt een overdreven kapitalistisch liberalisme door te klinken, negatieve naweeën van een eigenaardige verkiezingsuitslag; hoe denken raad en college een gelijkwaardige keuzevrijheid te realiseren voor alle inwoners van Almelo, bijvoorbeeld om te beginnen alleen al op dit beleidsterrein wonen?
Wonen – als je het groen (en het water?)als belangrijke aantrekkingskracht van de stad typeert, dan moet je volgens LA ook zorgen voor groen en water impulsen overal in de reeds bestaande woongebieden, en niet alleen voor de nieuw aan te leggen plangebieden, temeer daar er daar eerder sprake is van een aanslag op het groen, dus voor een groene balans is een grotere groeninvestering noodzakelijk!
Wonen – opstellen woonvisie – hopelijk kunnen we in de Regio Twente tot een goede afstemming komen mbt de woningproductie zowel in kwaliteit als in kwantiteit voor een balans voor de toekomst en behoud en versterking van de natuurlijke kwaliteiten van de Regio Twente. Waar en wanneer is daar de juiste informatievoorziening naar de raad/ de raden en welk besluitvormingstraject hoort daarbij?
Economie – als je water en groen blijft noemen als belangrijke aspecten voor de ondernemende stad zul je meer moeten investeren in datzelfde water en groen! En het lijkt wat onlogisch nieuwe bedrijventerreinen te blijven ontwikkelen en daarmee meer groen aan te tasten als je wilt dat er  juist meer groen bewaard blijft en mogelijk zelfs nieuw groen ontstaat, ook op die bedrijventerreinen! En voor de stadsranden is het van groter belang toeristische en recreatieve economie te ontwikkelen dan nog meer bedrijventerreinen, die mogelijk zelfs alternatieve ontwikkelingen uiteindelijk in de weg zullen staan.
Sport – mooie plannen en idealen en die hebben we nodig maar in hoeverre wordt er daadwerkelijk rekening gehouden met de intitiatieven en ideen binnen de sportwereld, en wordt het sportbedrijf niet een nieuw te duur overheidsverlengstuk waar meer geld en inzet verloren gaat dan er bezuinigd dient te worden?


LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID – hoe valt met elkaar te rijmen dat er gezegd wordt dat veiligheid een belangrijke peiler is, wanneer er tegelijkertijd aangekondigd lijkt te worden dat personeel van stadstoezicht op straat komt te staan, en dan niet als toezichthouders maar als werkzoekenden…wat kan t college ons hierover vertellen?