Signalen uit de samenleving!

raadsvragen, actualiteiten, signalen uit de samenleving – diverse reacties vanuit de horeca nav Amaliatoestanden, nadenken over oplossingen voor Heracles en Almelo op het gebied van sport en werk, participatie en reïntegratie niet alleen door werk maar ook door andere misschien indirecte zaken als cultuur en sport mensen weten te stimuleren en motiveren en daarmee mogelijk te reactiveren


vrijdag bij de perspresentatie geweest waar het college de begroting deelde met de pers...de raad had het al digitaal beschikbaar en tegelijkertijd in de postvakjes....een aardige verbetering....nu zien wat de verschillende meerderheden in de raad er mee gaan doen 5 en 7 november
...alleen ALA en ISRA en LA waren vertegenwoordigd

 

LEEFBAAR ALMELO Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving 12 februari 2013 schriftelijke vraag aan college (en raad) mbt suggesties over zondagopenstelling vragen nav een wisselsysteem voor supermarkten om bij toerbeurt op de zondag open te gaan in een vrijwillig systeem van aangemelde belangstellenden zodat er minder negatieve effecten zouden kunnen zijn zoals te weinig klandizie, en zo dat niet iedereen elke keer open hoeft te zijn, dus minder onkosten maar ook minder personeelsdruk, maar waardoor de ondernemers gezamenlijk toch een service aan de inwoners kunnen leveren graag willen we van college ( en ambtenaren en raad) weten wat ze aan mogelijkheden zien voor deze kwestie.

LEEFBAAR ALMELO
Vragen naar aanleiding van signalen uit de samenleving, 18 september 2012

- Vragen nav voortdurende fietsstallingsproblematiek bij het station;

ondanks de verbeterde omstandigheden blijkt het in de praktijk nog steeds verre van ideaal ; op welke wijze denkt het college daar nog verbeteringen in aan te kunnen brengen, bijvoorbeeld door dichter bij het station meer stallingruimte te creëren?


- Vragen uit de bouwwereld mbt de aanbesteding van activiteiten in de stad, bijvoorbeeld met de verbetering van de “verbindende pleinen”, maar ook de verdere werkzaamheden;

vraag uit de bouwwereld is vooral of en hoe er voor gezorgd kan worden dat de lokale economie en dus ook de Almelose bedrijven er meer baat bij kunnen hebben  dat de overheid  werk te bieden heeft? Graag willen wij van het college weten wat hier de mogelijkheden zijn, al beseffen we terdege dat er ook nog zoiets iets als de vrije markt en openbaar aanbesteden, ( deze vraag impliceert ook niet dat wij voor de gedachte van “eigen volk eerst” zijn, integendeel). Wat we belangrijk vinden is dat er duidelijkheid is naar iedereen hoe zo iets in zijn werk gaat.

- Vragen naar aanleiding van het grote succes van het Amaliaplein en de daaruitvoortvloeiende bijkomende problematiek als verkeer en veiligheid.

Is er bijvoorbeeld  de mogelijkheid de Grotestraat  weer eerder voor alle verkeer af te sluiten en daarmee een andere fietsroute te bevorderen?

- Vragen mbt de Centrumparkeerring; 

op welk moment wordt deze centrumparkeerring uit de Schipbeekstraat en het verlengde daarvan verlegd naar de Berkelstraat? Of is daar in het geheel geen sprake meer van?

- Vragen mbt winkelconcentratie in een bepaald deel van de stad;

Welke effecten kan de planning en vestiging van een supermarkt in het “Jan Scholten – pand” hebben op de andere vergelijkbare ontwikkelingen in dat gebied? Hoe worden de raad en alle andere betrokkenen hierover geïnformeerd? Blijven de geschetste statistieken en andere cijfers valide voor de toekomst?

LEEFBAAR ALMELO
Vragen naar aanleiding van signalen uit de samenleving, 26 juni 2012

Wij hebben de volgende vragen voor raad en college:
1. Hoe staat het met de plannen voor het buitengebied en de groene longen? Dit vooral nav signalen met betrekking tot de bouwplannen van een moestuinwoning, maar ook nav de signalen mbt het wonen in het Tusveld, waarbij toegegeven lijkt te zijn dat er fouten zijn gemaakt met de toezeggingen aan mensen die daar wonen en willen wonen.
2. Wat is de stand van zaken mbt de ontwikkeling van de “Jan Scholten – locatie”, temeer daar dit ook op andere ontwikkelingen effect kan hebben bijvoorbeeld als daar zoals verteld wordt mogelijk een supermarkt zou komen, vandaar dat wij vragen om enige duidelijkheid.
3. Al is het lastig dat we zaken blijven herhalen maar soms lijken wij de draad kwijt te raken, vandaar. Kunt u ons vertellen hoe verbeterde vergunningverlening en handhaving, maar ook verbeterde bestuurscultuur, communicatie en integriteit kan en zal leiden tot verbeteringen  voor de burgers en uiteindelijk meer duidelijkheid en zekerheid bij planontwikkeling zowel van overheden als van particulieren. Temeer daar we kwesties als “Dolle Pret” en “Elkerbout” zeker voor de toekomst willen voorkomen. Al blijven we dan met de vraag zitten hoe het voor deze ondernemers een zo correct mogelijk vervolg kan krijgen. Wat is hierop uw antwoord?


Uit het verslag van het fractieoverleg van Leefbaar Almelo dd 26062012
Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving

Vragen naar stand van zaken mbt enkele zaken met name voor wat betreft vergunningverlening en handhaving, buitengebied, en bestuurscultuur, communicatie en integriteit
Mogelijkerwijs weten we vanmiddag wat zaken aan elkaar te koppelen en als vragen in te dienen voor het komende vragenuurtje.
Voorbeelden zijn de problematiek rond “de kwestie Elkerbout”, “de kwestie Dolle Pret”, “de kwestie wonen en bouwen in het buitengebied en de Groene Longen” , maar ook ontwikkeling in bijvoorbeeld het gebied Nieuwstraat/Zuiderstraat als de “Jan Scholtenlocatie” enzovoort enzovoort. Vaak blijkt dat bijvoorbeeld voor omwonenden en andere betrokkenen de communicatie niet duidelijk verloopt waardoor er mogelijk onnodig onrust ontstaat. Voor een deel zijn er al vragen gesteld in de voorbereiding op de VJnota maar volgens ons is daar nog niet voldoende bevredigend antwoord op gekomen, vandaar deze deels herhaling deels onderstreping van die vragen. Maar misschien dat “het Verbeterprogramma” ook uitsluitsel kan en zal geven en dat staat dus voor vanavond op de agenda 26062012

UIT DE MEDIA:

Landbouw is nummer één in landelijk Almelo
zaterdag 23 juni 2012 | 11:06

ALMELO - Het landelijk gebied van Almelo is in de eerste plaats bedoeld voor de landbouw. Nieuwe initiatieven mogen de boerenbedrijven daarom niet hinderen. Die kaders willen b en w hanteren in het planologisch beleid voor het buitengebied.
De groene longen van Almelo moeten in de visie van het college worden gevrijwaard van verdere stedelijke ontwikkeling. Nieuwe initiatieven die niet binnen het stedelijke gebied zijn uit te voeren of bepaalde ontwikkelingen die haaks staan op het bestemmingsplan, kunnen ingepast. Maar dan alleen als ze sporen met het provinciale werkboek ’Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving’. Dat boek is bedoeld als instrument om initiatieven in het landelijk gebied te kunnen toetsen

---

 

Vragen aan het College van B&W d.d. 30-01-2012


Geacht College,

Naar aanleiding van de nieuwe bomenverordening hebben we de volgende vragen.

Is dit besluit een aanleiding om zo maar overal bomen te kunnen kappen, zoals GL en LA al vreesden tijdens de raadsbesprekingen van dit onderwerp?
Onder andere aan de Ootmarsumsestraat bij de oude Plusmarkt, en nu weer op het Marktplein en de Aadijk zien we verschillende voorbeelden van hoe het volgens ons juist niet moet.

Op welke wijze voldoet het college hiermee nog aan de verordening en  beleidsonderdelen als milieu en stadsbeheer?

Zijn er veel reacties binnengekomen nav het rigoureuze kapbeleid en wat doet de gemeente er mee?

Blijft het college zorgen voor een uitbreiding van het totaal bomenbestand zodat we ook echt een groene stad blijven?


Namens de fractie van Leefbaar Almelo

Jan van Vliet
bert hümmels

Wij hopen op een spoedig antwoord

----

Geacht College,


Naar aanleiding van berichten uit het Sluitersveld de volgende vragen;

Is het waar dat de reconstructie van het kruispunt Ootmarsumsestraat - St.Josephstraat wordt uitgesteld?

In hoeverre is dit kruispunt een gevaarlijke kruising?

Is aanpassing van dit kruispunt noodzakelijk?

Waarom bent u niet eerder begonnen als dit kruispunt werkelijk door u als een gevaarlijke situatie wordt gezien?

Wanneer denkt u te beginnen met de noodzakelijke verbetering van dit kruispunt?

Namens de fractie van Leefbaar Almelo
Jan van Vliet
bert hümmels

---

10 oktober 2011

Na een gesprek met een burger over problemen met gemeente inzake bouwen en wonen en vergunningverlening en handhaving, o.a. veroorzaakt door onduidelijke en onvolledige en incorrecte communicatie; goede gelegenheid om dit nog weer eens aan de kaak te stellen:

A;  wethouder en ambtenaar gebeld voor nadere informatie, beiden niet bereikbaar, bericht achtergelaten op 06 van de ambtenaar
B; vragen naar omgaan met wel of niet ontvankelijkheid van beroep en bezwaar inzake milieukwestie, aangespannen door een landelijke vereniging
C; Dolle Pret en de min of meer toezeggingen van raad en college, steunen van actie van LKA om dit geagendeerd te krijgen
D; vragen naar de problematiek van het Damoclesbeleid en daaruit voortvloeiende maatregelen, LA wil meer informatie over wijze en waarom van het inzetten van dit beleid!
E; buitengebied en meest recente ontwikkelingen in het Tusveld, met aan provocatie grenzende gedragingen van een van de bewoners waar het gaat om het wel of niet mogen bouwen voor permanente bewoning.

---

19 september 2011

Vragen aan het College van B&W en aan de Raad

Leefbaar Almelo wil weten wat het traject Fusion/Convince de gemeente exact kost en oplevert.

Wij zijn er door enkele mensen op gewezen dat het traject voor bijstandsgerechtigden om in werk te voorzien zeer kostbaar is en voor de eerste 3 maanden begeleiding € 14.000 per persoon kost. Daarbij uitgaande van ca. 2000 bijstandsgerechtigden komt dit uit op een kosten plaatje van € 28,0 mln.
Leefbaar Almelo wil weten wat dit traject de gemeente in totaal kost en
oplevert.

In vergelijking tot het vorige systeem met externe reïntegratiebureaus wil Leefbaar Almelo exact weten welk systeem het meest effectief is. Wij ontvangen graag een goede vergelijking van de kosten en opbrengsten van beide systemen.

Als raad dienen we vervolgens ons af te vragen met welk systeem we voor de toekomst willen gaan werken.

Wij zien uit naar uw snelle en goede beantwoording !

Namens de fractie van Leefbaar Almelo

Bert Hümmels
Jan van Vliet
Guus ter Doest

 ---

12 september 2011

Vragen aan college en raad

Leefbaar Almelo wil graag de huidige stand van zaken weten mbt het buitengebied en alle ontwikkelingen daar, oa voor wat betreft de situatie rondom het wel of niet permanent mogen bewonen van daar reeds gebouwde en/of nog te bouwen woningen en dergelijke.

Leefbaar Almelo wil ook graag ter ondersteuning van de acties van diverse andere partijen nog eens extra aandacht vragen voor verschillende onderwerpen zoals: de aanpak van momenteel verloederende locaties als de F. van Eedenstraat, de “Hinnen” -locatie , de staat van onderhoud van enkele panden aan de Bornerbroeksestraat, de verkeerssituatie voor vrachtverkeer aldaar, de leegstand in de binnenstad, de aanpak van de zogenaamde overlast door daklozen, zwervers en jongeren ( let wel LA spreekt van de “zogenaamde” daar er in diverse situaties nogal verschillend gedacht  kan worden over de aard  van de problematiek) enzovoort enzovoort.

Wij zien uit naar uw snelle en goede beantwoording

Namens de fractie van Leefbaar Almelo

Jan van Vliet
bert hümmels

 ---

10 maart 2011

Bezuinigingen sport!


Zoals we al eerder aangegeven hebben maken we ons zorgen over diverse bezuinigingen, waarvan met name de maatschappelijke effecten onvoldoende erkend worden.
Bijvoorbeeld het verdwijnen van sportzalen uit de wijken, maar ook de bezuinigingen op sportvelden, het min of meer geruisloos weg proberen te werken van de spel- en sportuitleen, en de steeds grotere druk op vrijwilligers in de sport zijn ons een doorn in het oog!

Nu is ons ter ore gekomen dat bijvoorbeeld de realisatie van de IISPA wel een feit is, maar dat ook daar een deel van de sport het kind van de rekening dreigt te worden.
Wel is er blijkbaar geld voor horecavoorzieningen, maar er wordt, zoals wij hebben vernomen, nog meer dan reeds voorspeld, bezuinigd op de materialen voor de gym- en turnverenigingen.

Leefbaar Almelo vraagt  raad en college er voor te zorgen dat er niet bezuinigd wordt op de noodzakelijke materialen voor de betreffende verenigingen!
Temeer daar het van groot belang is juist de breedtesport optimaal te faciliteren, om uiteindelijk een mogelijke topsport mogelijk te maken.
Want bij de breedtesport ligt de basis voor verdere ontwikkeling!

Leefbaar Almelo vraagt  hier nogmaals om meer en betere aandacht voor dat wat voor Almelo en de Almeloërs daadwerkelijk van belang is!

Als we overal de mond vol hebben van het brede belang van sport voor de mens en maatschappij, hoe is het dan in godsnaam mogelijk dat er op deze manier met de beschikbare middelen wordt omgegaan?

Leefbaar Almelo zal blijven vragen om aandacht en waardering, en bij de Voorjaarsnota zullen al deze zaken zeker terugkomen ter bespreking en besluitvorming!

-----

 21 februari 2011

Onderhoud sportvelden en de wens  voor alle verenigingen een voorziening als kunstgras te hebben. Op welke wijze denkt de gemeente dat te kunnen realiseren om afgelasting van wedstrijden te voorkomen?

"Overvallen op tankstations". Dit feit is alarmerend en de vraag is hoe burgemeester samen met politie hier wat aan kan doen.

Situatie Elkerbout/Aylin en situatie Poort Stegehuis en andere partijen weten niet waar ze aan toe zijn voor wat betreft besluitvorming en regelgeving. Hoe denken raad en college deze zaken nu eens voortvarend op te pakken met zo goed als mogelijk voor alle partijen tevreden resultaat.

Betrokkenheid van inwoners tijdens raadsvergadering over stadion Heracles spreekt tot de verbeelding. Dit zou eigenlijk ook voor andere belangrijke projecten voor de stad zo moeten zijn. Op welke wijze zouden college en raad partijen kunnen motiveren om hun achterban te mobiliseren?


---

8 januari 2011 PERSBERICHT LEEFBAAR ALMELO

betreft dwangsommen
 
Graag wil Leefbaar Almelo hier nog even kwijt dat ze hoopt dat het college haar gezond verstand gebruikt en afziet van de betalingsverplichting van de dwangsommen voor "Dolle Pret/ Aylin" in ieder geval tot na een definitieve uitspraak door de raad in deze kwestie en aanverwante zaken, omdat ze volgens  LA gebaseerd zijn op incorrecte uitvoering van beleid en ook omdat er onder andere door de burgemeester  hier min of meer toezeggingen over zijn gedaan, geen verdere onomkeerbare stappen te ondernemen tegen de in deze kwestie betrokken ondernemers.
En zoals LA er over denkt, lijkt het het meest logisch zelfs over te gaan tot kwijtschelding van die dwangsommen.
Hopelijk knoopt het college zich dit goed in de oren!
 
Wordt vervolgd tijdens de vergaderingen en andere bespreekmomementen!
groeten en succes
 
namens Leefbaar Almelo
 
fvz bert hümmels
 
Welzijn boven welvaart!
---

Signalen uit de samenleving.
Vragen aan de raad en het college. van Leefbaar Almelo
Maar om te beginnen een fijne dagen gewenst en alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar!
1. Kwestie “de poort…” :
Leefbaar Almelo vraagt zich af hoe de PvdA na veel goed voorbereidend werk van Ibrahim
Mercanoglu en een op zich goed onderzoek tot de conclusie kan komen dat “de poort…”
gesloten moet worden en blijven.
Leefbaar Almelo heeft in het verleden hier al op diverse manieren aandacht voor gevraagd en
heeft ten tijde van het werk van de PvdA gedacht niet hetzelfde te hoeven doen, omdat LA al
lang blij was dat er een grotere partij eindelijk goed bezig leek met deze kwestie.
Leefbaar Almelo vraagt bij deze aan raad en college naar aanleiding van de onderzoeksresultaten
van de PvdA te kijken in hoeverre er correctie van alle gemaakte fouten kan plaatsvinden.
Als voorbeeld een suggestie van de Pvda om bijvoorbeeld de voorste poort terug te plaatsen
verderop in de gang, “achter” de voordeur van de buurman.
Leefbaar Almelo wil weten in hoeverre het ingezette BCI-traject als werkelijk belangrijk wordt gezien
en LA is van mening dat als dat zo mocht zijn, deze kwestie dan een goed voorbeeld kan zijn om te
leren van je fouten en te laten zien dat we voor verbetering gaan, met name in het kader van
“Het verschil maken” .
2. Amusementshal in Almelo:
Leefbaar Almelo is van mening dat de uitbreiding van het uitgaansaanbod met een amusementshal een
gewenste kan zijn, als daar de juiste regels en voorwaarden aan worden gesteld, en als de juiste
ondernemers er bij betrokken zijn. In het verleden zijn er al diverse discussies geweest over dit
onderwerp en voor LA is ondertussen duidelijk dat het, mits goed georganiseerd en goed geleid, een
aanwinst voor de stad kan zijn. LA wil meer weten van het college over deze plannen en de status er van.
3. De Lokale Omroep Almelo en andere lokale media:
Leefbaar Almelo is van mening dat de ontwikkelingen, ingezet door het nieuwe college, ongewenst zijn,
met name voor wat betreft de veronderstelde mogelijkheid van de LOA een vrijwilligersorganisatie
zonder professioneel kader te kunnen maken. Als we het landelijk voorbeeld willen volgen dan blijft er
zo van de niet- commerciëlen weinig over en worden we werkelijk overgeleverd aan de “markt(werking)”.
Welke garanties kan het college geven dat we, voorzover daar sprake van is,  in ieder geval aan de
wettelijke verplichtingen naar de LOA voldoen, en er zorg voor dragen dat de organisatie niet ten onder
gaat aan goede bedoelingen zonder goede leiding, maar juist sterker uit de huidige situatie tevoorschijn
komt.
4. Spel- en sportuitleen.
Leefbaar Almelo betreurt de ingezette bezuinigingen op sportgebied en andere zaken zoals spel- en
sportuitleen, en heeft daar ook al eerder kritische kanttekeningen bij geplaatst. Vraag is of de gemeente
op de juiste wijze zoekt naar nieuwe partners. LA denkt vooral aan Scoop Welzijn, Soweco en andere
organisaties die stadsbreed dit initiatief over zouden kunnen nemen, bijvoorbeeld met in elke MFA een
dependance van de spel- en sportuitleen. Ook sportverenigingen zouden hier een rol kunnen spelen
samen met andere organisaties in de wijk. Leefbaar Almelo vraagt de wethouder meer inzicht te
verschaffen in de huidige stand van zaken, en er voor te zorgen dat dit project niet verloren gaat.
5. Binnenstadsplan:
Leefbaar Almelo wil graag weten in welk tempo en op welke wijze de binnenstad verder aangepakt gaat
worden. Hopelijk verdwijnen de lelijke blokkendozen en komt daar voldoende groen en water voor in
de plaats, en voor wat de eventuele bouw betreft denkt LA aan  de voorbeelden in de Holtjesstraat en
Grotestraat, maar ook oudere stijl als het “officiershuis” aan de Wierdensestraat.

---

PERSBERICHT LEEFBAAR ALMELO

Zoals al eerder aangegeven, ook bij de trajectbespreking van “het verschil maken”, is Leefbaar Almelo van mening dat niet het college en de ambtenaren inhoudelijk leidend  moeten zijn, maar dat juist de raad zich die leidende positie, die haar toebehoort, moet zien te verwerven.
Wat de raad dan ook niet moet doen is wachten op adviezen en instructies van  het college en de ambtenaren, maar ze moet zelf met de samenleving in gesprek gaan, zijn en blijven, om de richting en de kaders voor beleidsprioriteiten aan te geven.
Leefbaar Almelo wil daar voor de zoveelste keer weer eens een voorzetje voor geven, aanvullend op alle vragen en opmerkingen in het recente verleden gemaakt.
Voor Leefbaar Almelo is er een aantal onderwerpen waar de raad prioriteit aan moet geven, en daarbij moet dat ook met budgetbepaling aangegeven worden aan het dagelijkse bestuur van de stad. Die zitten er voor de uitvoering van het beleid dat door de raad bij meerderheid wordt ontwikkeld en bij besluit wordt vastgesteld.
Sociale zaken, werkgelegenheid, natuur en milieu, jeugd en jongeren, onderwijs, toerisme en recreatie, vrijetijdsbesteding, sport en cultuur; dat zijn voor Leefbaar Almelo de min of meer leidende en maatgevende allesomvattende onderwerpen die tot speerpunt van beleid gemaakt moeten worden, en daar zal dan ook een belangrijk deel van het beschikbare budget voor gereserveerd moeten worden.
Veel zaken in de stad zijn hier op meer of mindere mate aan verbonden, en dat zal dan ook meer moeten blijken uit de verder te ontwikkelen plannen, integraal beoordeeld en georganiseerd.
Leefbaar Almelo zal zo snel mogelijk komen met details over deze prioriteiten van beleid en de mate waarop en het traject waarin het een en ander gerealiseerd moet worden voor de stad en haar inwoners. Het zal nog veel tijd en energie kosten en heftige debatten opleveren, maar dat is dan ook politiek, en daar is de raad ook voor gekozen!

--- 

Raadsvragen Leefbaar Almelo

Leefbaar Almelo heeft de volgende vragen en opmerkingen:

- Zoals wij hebben vernomen van diverse mensen ligt er al geruime tijd de toezegging  ter nagedachtenis van Herman Meijlof een straat, park of plein te vernoemen naar deze markante kunstenaar en ambtenaar. Bij deze willen wij vragen naar de stand van zaken mbt deze kwestie, gezien allerlei toezeggingen uit het verleden en wijzigingen met het aantreden van het nieuwe college, dat andere uitlatingen gedaan zou hebben over naamgeving straat, park of plein ter nagedachtenis van Herman Meijlof.

- Leefbaar Almelo wil extra aandacht vragen voor klachten over verschillende verkeersoplossingen die het voor de fietser niet eenvoudiger maken, bijvoorbeeld door te steile hellingen en dergelijke.
Met het oog op de komende actie van de Fietsersbond en GroenLinks hopen wij op een supersnelle reactie van het college.

- Leefbaar Almelo heeft onder andere naar aanleiding van de presentatie van de plannen van het nieuwe stadion vragen over het realistisch gehalte van de hoeveelheid m2 commerciële ruimte en bij wie de risico’s komen te liggen bij het niet exploitabel krijgen van de ruimte.

- Leefbaar Almelo wil graag weten wanneer de infrastructuur rond IISPA en stadion in orde is, mede gezien  het verhoogde risico bij de huidige verkeersstromen en eventuele risico’s bij calamiteiten.

- Leefbaar Almelo blijft bij herhaling vragen naar beleid en aanpak mbt braakliggende terreinen met name in de binnenstad en verzoekt hier met spoed beleid te maken op de invulling bijvoorbeeld tijdelijke parkeerplaatsen, speelvoorzieningen of een groenvoorziening. Bijvoorbeeld het Hinnen – terrein is menigeen al tijden een doorn in het oog.

============

archief signalen en vragen

Nav signalen uit de samenleving vragen stellen over de AED’s en de bereikbaarheid, beschikbaarheid en onderhoud en begeleiding bij gebruik. Wie is er verantwoordelijk voor de plaatsing, het onderhoud en het gebruik van deze AED’s en hoe is een optimale situatie te bereiken?
Vragen over gebruik van de Havenpassage door kunstenaars en sociaal werkers in het belang van de stad en de mensen, wat mogelijk minder makkelijk gemaakt wordt door de veranderde situatie en nieuwe gebruiksovereenkomsten met hogere kosten. Er wordt al jaren op sociale wijze kunst en cultuur gepresenteerd met allerlei nevenactiviteiten die de mensen verder helpen, en dat lijkt nu niet door te kunnen gaan, welke wethouder kan hier wat duidelijkheid over verschaffen en zorgen dat dit project voortgang kan vinden, eventueel op een andere locatie in de stad, gezien de hoge culturele en sociale waarde van zulke activiteiten?
Vragen over de omstandigheden en wet- en regelgeving rond de kwestie “Tusveld”, en de mogelijkheden tot permanente bewoning, gezien de al jaren lopende onderhandelingen en halve toezeggingen door het college, waarbij er verwachtingen zijn gewekt, die nu niet waargemaakt lijken te kunnen worden. Wat is de invloed van rijk, provincie en gemeente hierin en waar ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid?
Leefbaar Almelo heeft de suggestie om bedrijven van Elzinga en evt ook Kolenbrander uit Bornerbroek te verplaatsen naar het RBT of ander bedrijventerrein. Ondanks dat Leefbaar Almelo geen voorstander was voor het RBT vindt zij, nu het terrein er eenmaal toch is, dat dit ook gebruikt dient te worden voor bestaande bedrijven. Zeker als die op plekken gevestigd zijn waar hun bedrijfsactiviteiten niet mogelijk zijn of voor de toekomst belemmerd worden.

Zoals Leefbaar Almelo al jaren doet, presenteren we ook dit jaar weer een lijst met onderwerpen en vragen aan de raad en het college met betrekking tot onderwerpen die nog lopen en/of onderwerpen die ons en onze kiezers nog bezighouden. Graag vernemen we van het college de huidige stand van zaken en de mogelijke ontwikkelingen op korte, middellange en langere termijn, en daarnaast zijn we uiteraard benieuwd hoe andere fracties denken over de onderwerpen en de informatievoorziening hierover.

Leefbaar Almelo zet met deze vragen hierbij graag aan tot een discussie. We betreuren het eventueel niet doorgaan van de voorjaarsnota. Leefbaar Almelo wil het college en de raad al vast na laten denken over toekomstige ontwikkelingen in de stad en over de juiste procedure om tot besluitvorming te komen!

Sport:
- IISPA: wanneer kan de hal in gebruik genomen worden, hoe staat het met de exploitatie en bezettingsgraad en is er overeenstemming met de toekomstige gebruikers?
- Sportzalen: Er zijn veel gymzalen verdwenen in de loop der jaren. Zijn er nog voldoende gymzalen in de wijken en buurten waardoor kinderen op korte afstand een sportvoorziening hebben en past dit nog wel bij het sportstimuleringsbeleid?
- Stadion: Wat is de stand van zaken met betrekking tot het nieuwe stadion, welke voorzieningen worden er bij het nieuwe stadion gerealiseerd en wat wordt er gedaan met het bestaande stadion dit mede in combinatie met de herontwikkeling van de locaties voor amateurverenigingen in dit gebied?
- DVO/Rietvogels: Hoe staat het met de samenwerking?
- Uitsmijters (honkbal): Hoe staat het met de plannen voor hun nieuwe locatie? Is het een optie om dit bij Sisu onder te brengen?
- Manege en Gravenruiters: Is er in het zelfde gebied als bij Sisu en de manege ruimte voor zowel de manege en onderkomen voor de Gravenruiters, eventueel gecombineerd? Is er overleg met andere gemeenten die zich actief bezig houden met hippische sport, zo ja wat is daarvan tot nu toe het resultaat en zo nee waarom niet en wanneer wordt dat dan gestart?

Jeugd en zorg:
- Peuterspeelzalen: Wat is de stand van zaken met de Blokkendoos en hoe gaat de gemeente om met interesse van beleggers in de aankoop van peuterspeelzalen zoals dat zich nu voordoet bijvoorbeeld bij Catalpa?
- Hangplekken en Speelveldjes: Zijn er voldoende voorzieningen voor de jeugd in de diverse wijken, hoe worden ze gebruikt en onderhouden? Wij horen signalen dat sommige speelveldjes als hangplek gebruikt worden en er vervolgens bankjes door de gemeentelijke dienst onbruikbaar worden gemaakt waardoor ouders niet meer bij hun spelende kinderen kunnen zitten? Leefbaar Almelo is van mening dat er andere manieren zijn om zulke kwesties op te lossen, welke alternatieven heeft t college hiervoor?

Economie en handhaving:
- Dolle Pret en Elkerbout: Hoe staat het met de ontwikkeling van beleid met betrekking tot regelgeving en handhaving met betrekking tot deze commerciële activiteiten op bedrijventerreinen en welke consequenties kan dit hebben op de huidige situatie? Neemt het college zelf actie of wachten ze op uitkomst vanuit de raad?
- Jachtrechten: Wanneer is de verlenging van in het verleden verleende jachtrechten en op welke wijze wordt de raad daarbij betrokken? Leefbaar Almelo is van mening dat jachtrechten in het geheel mogen worden afgeschaft. Hoe denkt het college hierover?
- Taxi overlast: Hoe staat het met de verlening van vergunningen voor taxibedrijven en hoe wordt hierop gecontroleerd. Er gaan verhalen dat mensen die zich ’s nachts met de taxi laten vervoeren, zich niet veilig voelen en lastig gevallen worden door chauffeurs. N.a.v. dit geval is er zelfs iemand die aangifte wilde doen bij de politie en dit werd pas laat gehonoreerd en in eerste instantie niet serieus genomen door de politie. In hoeverre is het college hiervan op de hoogteen op welke wijze kan hier tegen wat worden ondernomen ter verbetering van de huidige situatie.
- Hob Nob: Hoe is de situatie met HobNob met betrekking tot het gebruik van het terrein in de huidige situatie met de wegwerkzaamheden rondom? Is de vergunningverlening goed geregeld en is de bereikbaarheid voor elkaar?

Binnenstad:
- Bankjes en prullenbakken: Gezien het zwerfvuil in de stad en in het water in de stad vraagt Leefbaar Almelo zich af of er voldoende prullenbakken zijn en gezien de vergrijzing zijn wij van mening dat er meer bankjes in het centrum mogen komen. Wat kan het college hier aan doen?
- Autovrij: Leefbaar Almelo is al jaren van mening dat het centrum van Almelo autovrij gemaakt moet worden en we hopen dat dit college hier voortvarend mee aan de slag wil gaan. Een autovrije binnenstad heeft tot gevolg dat er ook meer ruimte gecreëerd kan worden voor groen in het centrum wat de leefbaarheid van het centrum versterkt dat vervolgens een gunstig effect heeft op langere verblijfsrecreatie door bezoekers van het centrum waar uiteindelijk de middenstand van mee kan profiteren.

Toerisme en Reacreatie:
- Pooksbelten: Graag wil Leefbaar Almelo op de hoogte gehouden worden over de stand van zaken met betrekking tot de Pooksbelten. Leefbaar Almelo heeft de voorkeur voor een natuurcamping bij de Pook.
- Wellness: Leefbaar Almelo heeft het idee om Wellness op locatie Waterrijk te realiseren. Hoe denkt het college en de raad hierover?
- Water: Het water terug in de stad brengen! Leefbaar Almelo is van mening dat bij een stad als Almelo ook het water van groot belang is. Als de stad wekelijks schoongemaakt wordt dient ook zeker het water in de stad van zwerfvuil te worden ontdaan.
- Kanoroute: Leefbaar Almelo is voorstander voor uitbreiding van kanoroutes door de stad. Hierdoor verlevendigt de binnenstad en ontstaat er meer dagrecreatie. Almelo kan hierbij nog een grotere rol spelen voor verbetering van toerisme en recreatie in de regio. Hoe denken het college en de raad hierover?
- Wandelroute: Leefbaar Almelo wil langs al het water meer ruimte creëren voor aantrekkelijke wandelroutes. Wat is de opvatting van college en raad en hoe wordt dit gerealiseerd?

Wonen:
- Parallelweg: Hoe staat het met nieuwe ontwikkelingen in dit gebied? En op welke wijze wordt er gecommuniceerd met de nog aanwezige bewoners? Dit vanwege de klachten die Leefbaar Almelo hierover hoort.
- Westerdok: Leefbaar Almelo wil dit gebied graag ontwikkelen als binnenstedelijk Waterrijk. Hoe staat het met de plannen en wanneer kan de raad hier meer van verwachten?
- Waterrijk: Hoe is de stand van zaken en wanneer wordt het eerste gedeelte gerealiseerd. Wat is de visie voor het totale plangebied dit met name door de diverse opmerkingen vanuit de raad door onder andere GroenLinks en Leefbaar Almelo om alternatieven op gebied van wellness, toerisme en duurzame energieopwekking
- Wijkbudgetten en wijkwaardebonnen: Op welke wijze denkt college en raad dit voor de burger bijzonder geslaagde project voort te zetten? Leefbaar Almelo zou het erg jammer vinden als een voor de burger en de betrokkenheid zo’n belangrijk project ten onder gaat aan het eigen succes.

Werken:
- Bedrijventerreinen: Hoe staat het met de ontwikkeling van het XL Businesspark? Indien er onvoldoende interesse blijkt te zijn van bedrijven welke alternatieven heeft het college dan om dit terrein verder te ontwikkelen of wellicht tijdelijk weer terug te geven aan de natuur?
- Revitalisatie: Hoe staat het met de invulling van oude bedrijventerreinen? Zijn deze al uptodate gemaakt of worden er gebieden terug gegeven aan de natuur, wat Leefbaar Almelo samen met andere milieubewuste partijen van harte zou toejuichen.


woensdag 2 juni 2010

hoe valt dit besluit van connexion enkele buslijnen te schrappen, te rijmen met het beleid van de gemeente almelo met het oog op verbeteren en promoten van het openbaar vervoer, en hoe valt er hier door welke overheid dan ook op in te grijpen

Connexxion schrapt buslijnen in het weekeinde
2 juni 2010 - Vervoersmaatschappij Connexxion schrapt een aantal buslijnen in het weekeinde omdat er te weinig gebruik van werd gemaakt.

Vanaf zondag 6 juni rijden op de volgende (delen van) lijnen op zaterdag geen bussen meer:
Regio
Lijn 80 Westerhaar – Hardenberg v.v. (lijn 80 blijft op zaterdag wel rijden tussen Almelo en Westerhaar v.v.
Lijn 81 Ommen – Westerhaar v.v.

Op de volgende (delen van) lijnen rijden op zon- en feestdagen geen bussen meer:
Almelo Stad

Lijn 25 Almelo Centraal – Almelo Aalderinkshoek v.v.
Lijn 26 Almelo Centraal – Almelo Twenteborg Ziekenhuis v.v.
Lijn 27 Almelo Centraal – Almelo De Riet v.v.
Lijn 28 Almelo Centraal – Almelo Nijrees v.v.
Regio
Lijn 66 Almelo – Oldenzaal v.v.
Lijn 80 Westerhaar – Hardenberg v.v. (lijn 80 blijft op zondag wel rijden tussen Almelo en Westerhaar v.v.)
Lijn 83 Vriezenveen – Almelo v.v.

 – schriftelijk - 3 mei 2010

Leefbaar Almelo heeft vragen naar mogelijke compensatie voor schade door activiteiten van, voor of door de overheid, zoals Nieuwstraat, Grotestraat en nu binnenkort met het Binnenstadsplan voor ondernemers zoals inkomstenderving. Op welke wijze is er een compensatiefonds te regelen met de betrokken ontwikkelaars en andere betrokkenen, en regelt de gemeente een goede communicatie door een overlegplatform of iets dergelijks?

Leefbaar Almelo vraagt zich af welke beleidsoverwegingen er achter de veranderde omgang met verkeersinstallaties zitten, door bijvoorbeeld op meer plekken de oranje knipperregeling te hanteren, of is dit een puur financiële kwestie? Onder andere door het toenemende aantal ongelukken en de ongerustheid onder de verkeersdeelnemers.

Leefbaar Almelo vraagt zich af hoe staat het met schoonmaak en onderhoud van bijvoorbeeld de Almelose AA en andere waters in de stad, gezien de grote verontreiniging en de jaarlijks terugkerende problematiek van wateroverstort met als gevolg massale vissterfte. Vooral de hoeveelheid zwerfvuil baart ons zorgen en Leefbaar Almelo ziet graag dat er maatregelen genomen worden; als Almelo Waterstad wil zijn moet het ook wel goed en schoon zijn om echt blij met die titel te kunnen zijn.