28-03-2011 - Leefbaar Almelo verslag fractieoverleg 21 maart 2011

Agenda/Verslag fractiebijeenkomst Leefbaar Almelo
Datum: maandag  21032011   tijd:  13.00 – 16.00
Aansluitend evt. spreekuur fractie op afspraak 16.00 -  16.30

Aanwezig:  jan van vliet, bert hümmels, guus ter doest
1. Opening – korte samenvatting van van alles en overleg over de agenda
2.  Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving
Vragen:
Begrijpt het college het belang van een schone stad?
Waar ligt de verantwoordelijkheid voor het schoonmaken en schoonhouden van de stad?
Zijn er andere verantwoordelijken met betrekking tot het schoonhouden van het water in de stad?
Op welke wijze denkt het college hier optimaal invulling aan te geven, zowel zelf als in gesprek met die mogelijke andere verantwoordelijken?
Als er dan toch banen gecreëerd moeten worden door de overheid, ligt hier dan niet een uitgelezen mogelijkheid, en zo ja, hoe en wanneer denkt u dit naar behoren ingevuld te hebben?
Signaal: bezwaar tegen sloop politiegebouw inzake stofvorming.
Hoe kan gemeente/overheid zorgvuldiger met zaken om gaan om beroepsbezwaarmakers minder in de mogelijkheid te stellen projecten te vertragen.
3. Vorig verslag
Staat op de site en hyves.
4. Evaluatie en in de media
 Diverse media gehaald met opmerkingen met betrekking tot Almelo Nouveau
5. Ingekomen & uitgaande post
 - Innoversum – aankondiging innovatiecongres
 - MKB Nederland – Brief inzake Almelo Nouveau / Theaterhotel
 - Gemeente Almelo – brief over subsidies Theaterhotel en Almelo Nouveau
 - Twente Milieu – Brochure
 - Eurogio Inform – Brochure
6. Politieke avond
22 en 29 maart – raad
Met
Ontwikkeling Almelo Nouveau
Leefbaar Almelo vind het een mooi plan maar vraagt zich af of het verstandig is om te realiseren. De komst van een winkelcentrum is vanwege de decentrale ligging en voldoende aanbod van supermarkten in omgeving mogelijk niet wenselijk. Tevens is Leefbaar Almelo van mening dat sport/welness gerelateerde onderdelen beter gecombineerd kunnen worden met de realisatie van het nieuwe Heracles Stadion. Voorzieningen zoals verzorgingscentra, etc achten we wel wenselijk.
NIEUW:
Na discussie dat er alternatieven zijn besproken zoals ontwikkeling binnenstad waarbij er alleen maar meer vragen rijzen is Leefbaar Almelo van mening dat er een nieuwe informatieve discussie moet komen waarbij alle alternatieven besproken kunnen worden en er niet alleen wordt geredeneerd vanuit tegenstanders met bezwaren.
Verordening wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Vragenhalfuur
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Almelo
Leefbaar Almelo is van mening dat er te weinig benoemd wordt voor agrarische bedrijven en tevens geen goede regeling voor permanente bewoning vakantiehuizen.
NIEUW:
Leefbaar Almelo vraagt zich af of de nieuwe ontwikkelingen niet haaks staat op lopende zaken inzake permanente bewoning.
Vaststelling bestemmingsplan Aadijk Noord – bouwcenter
Leefbaar Almelo heeft nog vragen met betrekking tot de invulling van dit gebied. Op dit onderwerp wordt nog navraag gedaan bij de betreffende ambtenaar.
Nieuw:
Leefbaar Almelo heeft gehoord dat het een nieuwe bouwmarkt Karwij betreft die zich hier gaat vestigen en dat de in Almelo aanwezige bouwmarkten op hun huidige plekken blijven zitten. We waren in de veronderstelling dat de Multimate verplaatst zou worden. Multimate verdwijnt overig wel.
Wijziging bestemmingsplan Plesmanweg 9
Leefbaar Almelo vraagt zich af waarom fysiotherapie en fitness niet wordt gezien als bedrijfsgerelateerde activiteiten.
Nieuw:
Leefbaar Almelo is van mening dat dit gewoon goedgekeurd kan worden, temeer omdat aan de overzijde dit ook tot de mogelijkheden behoort en dat wij het wel zien als bedrijfsgerelateerde activiteiten.
Parkeren Nieuw Stadhuis
Leefbaar Almelo is van mening dat bij ontwikkeling van nieuwe openbare gebouwen standaard in parkeerbehoefte moet worden voorzien en dat dit tevens voor bezoekers van de binnenstad gebruikt moet kunnen worden.
Nieuw:
We vinden het vreemd dat dit niet direct in de plannen opgenomen was en hopen niet met nog meer kostenstijgende items geconfronteerd te worden. We willen wel graag weten of er mogelijkheden zijn om te bezuinigen of terug te verdienen.
Ruimtelijke regelgeving betreffende horeca-activiteiten op bedrijventerreinen
Leefbaar Almelo is van mening dat dit een interessante discussie kan worden, mede gezien andere bestemmingsplanwijzigingen zoals bij bouwcenter en Plesmanweg. Wanneer wel- wanneer niet!
Subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo
Leefbaar Almelo is positief over dit idee, maar denkt alleen dat er uiteindelijk weinig mensen gebruik van kunnen maken. We vragen ons af wat de criteria zijn voor verkrijging subsidie, omdat we willen voorkomen dat deze subsidie wordt gebruikt voor woningen die het minder hard nodig hebben dan andere woningen.
Initiatiefvoorstel ChristenUnie fractie m.b.t. nieuw Heracles stadion
Leefbaar Almelo is het oneens met dit initiatiefvoorstel en zal haar uiterste best blijven doen voor realisatie van een nieuw Heracles stadion op de huidige locatie inclusief optimalisatie en gebruik door omliggende amateurverenigingen
7. Collegestukken
 Geen bijzonderheden
8. Bestuur / acties
 Geen ontwikkelingen
9. Site en hyves
 Geen ontwikkelingen
10. Agenda en prioriteiten
 Zie Agenda
11. Rondvraag
 geen
12. Afsluiting