12-06-2012 - Leefbaar Almelo verslag fractieoverleg 29 mei 2012

Agenda/Verslag fractiebijeenkomst Leefbaar Almelo
Datum: dinsdag  29052012   tijd:  14.00 – 16.00
Aansluitend evt. spreekuur fractie op afspraak 16.00 -  16.30

Aanwezig: jan en bert
1. Opening – welkom en kort checken van voorgaande zaken
 
2.  Raadsvragen/ Actualiteiten / Signalen uit de samenleving; door de warmte lijkt er wel minder te klagen en meer te vergeten en vergeven….al blijft er voor een politieke partij altijd voldoende werk aan de winkel

3. Vorig verslag – staat op de sites

4. Evaluatie en in de media –
Jan – avondvierdaagse – prachtig weer en daardoor toch nog weer veel deelnemers, alleen de woensdag afgeblazen door het plotselinge noodweer
Jan – Radio Rumoer – weinig belangstellenden, matige discussie
Jan – opening moestuin Voedselbank – verder geen politici aanwezig
bert - sollicitatie naar wethouderspost PvdA – nu de reactie van de PvdA afwachten

5. Ingekomen & uitgaande post tm 29052012
 - gemeente almelo – ontvangstbrief vragen 2e kans theaterhotel
 - wijkcentrum de kolk – brief betreft ontwikkelingen MFA Binnenstad
 - paco plumtrek ism CAA – folder straatmuziekfestival – zie agenda

6. Politieke avond

 
 Gewijzigde Agenda Informatieve Raadsbijeenkomst
Gemeenteraad Almelo
 
Datum: 29 mei 2012
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Stadhuis Raadzaal  Ontvangstzaal
Spreekrecht
19.00-19.15 uur
Burgers die willen inspreken, over een onderwerp dat niet op de agenda staat, kunnen zich hiervoor tot 24 mei 2012 15.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie op 0546 – 541391 of via raadsgriffie@almelo.nl.
Meer informatie over hoe spreekrecht werkt vindt u op www.almelo.nl of in de informatiefolder over spreekrecht bij de Publieksbalie.
Voorzitter: Mw. H.E. Rozema-Jungjohann
AWBZ en WMO transitie
19.15-20.15 uur
De AWBZ functie begeleiding wordt gedecentraliseerd van rijk (zorgkantoren) naar de gemeenten m.i.v. 2013 (nieuwe aanvragen en indicaties die aflopen) en 2014 (hele bestand). In Twente wordt met de 14 gemeenten samengewerkt. Daartoe is eerder door de 14 gemeentebesturen een startnotitie en een Plan van Aanpak vastgesteld. De visie- en keuzenota die nu voor ligt is de uitwerking hiervan.
Doel is te komen tot een voor inwoners van Twente herkenbare, vraaggestuurde, efficiënte, betaalbare en effectieve ondersteuning die daadwerkelijk uitgaat van de ondersteuningsbehoeften van kwetsbare burgers. Zij moeten zoveel mogelijk gewoon kunnen meedoen in onze samenleving. Onze regionale samenwerking moet er toe leiden dat efficiency- en effectiviteitvoordelen ontstaan zodat deze doelstelling echt haalbaar wordt. Aan de Twentse gemeenteraden wordt gevraagd om in te stemmen met de uitgangspunten uit de visie-en keuzenota en de colleges van B&W opdracht te geven om de geformuleerde vraagstukken verder uit te werken.  Voorbereiden Regioraad 20 juni 2012
19.15-21.00 uur
Op 20 juni vergadert de regioraad. Er staat één zogenaamd majeur onderwerp op de agenda: Innovatiesprong Twente. Hiervoor geldt een langere voorbereidingstijd, waardoor dit onderwerp op 29 mei op de agenda van deze bijeenkomst staat. In het preadvies (RIS) is een uitgebreide notitie opgenomen over Innovatiesprong Twente
Op 4 juli besluit de regioraad over een ander majeur onderwerp, de Programmabegroting 2013.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.
Voorzitter: Dhr. G.W.L. Stork

Raadzaal Ontvangstzaal Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.
Voorzitter: Mw. H.R. Rettensberger-Stevens
Het nieuwe wijkgericht werken
20.15-21.00 uur
De raad heeft gevraagd om een nieuwe breed gedragen visie op wijkgericht werken: deze is nu geformuleerd.
Om de raad te informeren over de aanleiding en achterliggende gedachte achter de nieuwe visie op het wijkgericht werken. En om een uitwisseling van gedachten met onze belangrijkste partners op dit beleidsterrein mogelijk te maken.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.
Voorzitter: Mw. H.E. Rozema-Jungjohann
Binnenstad
21.00-22.30 uur
Tijdens de informatieve raad van 20 maart is afgesproken om een extra informatieve raad m.b.t. de binnenstad te beleggen. In deze bijeenkomst zal de raad geïnformeerd worden over het voorstel van de partners gezamenlijk. Bijzondere aandacht is gevraagd voor fasering voor eerste fase, de financiële bijdrage van de Gemeente, de relatie tot de Waterboulevard inclusief bevaarbaarheid van het water.
Er zal ruimte zijn voor vragen en discussie.
Het doel is om de raad te informeren over de ingeslagen weg.
Een voorstel t.b.v. de integrale afweging bij de voorjaarsnota wordt uitgewerkt.
Geïnteresseerden en betrokkenen zijn van harte welkom als toehoorder, kunnen vragen stellen en aan de discussie deelnemen.
Voorzitter: Mw. H.E. Rozema-Jungjohann

 
7. Collegestukken – diverse stukken

8. Bestuur / acties

9. Site en hyves

10. Agenda en prioriteiten – zie bijlage volgt zsm

11. Rondvraag

12. Afsluiting